Protocol vertrouwenspersoon

Het bestuur van Stichting Hoeve Klein Mariëndaal erkent dat ongewenst gedrag van deelnemers, werknemers, vrijwilligers, stagiairs een probleem kan zijn.

Dit vraagt een structurele aanpak, gericht op preventie, adequate opvang en nazorg. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Ongewenst gedrag bederft de (werk)sfeer en kan de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestatie van deelnemers en (vrijwillige) medewerkers aantasten en daarmee ook de kwaliteit van werken en functioneren. Het bestuur acht zich verantwoordelijk voor het creëren van een werksfeer waarin deelnemers, werknemers, vrijwilligers en stagiairs optimaal kunnen presteren en ontwikkelt daarom maatregelen of activiteiten die bijdragen tot voorkoming en/of beperking van ongewenst gedrag. Het beleid ter bestrijding van ongewenst gedrag kent twee sporen:

 1. In de eerste plaats: het treffen van maatregelen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Het bestuur vindt het van groot belang dat er draagvlak bestaat voor een beleid met betrekking tot ongewenst gedrag. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, wordt geprobeerd de erkenning, herkenning en bewustwording te bevorderen.
 2. In de tweede plaats: het op een adequate wijze behandelen van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag om zodoende dit te stoppen en herhaling te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is hierin de belangrijkste stap.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon “ongewenst gedrag” draagt zorg voor de opvang van deelnemers, werknemers, vrijwilligers, stagiairs die te maken hebben of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. Het bestuur heeft besloten gebruik te maken van iemand de niet in dienst is van de Stichting. Door dit te doen wil het bestuur de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon te verhogen door zijn/haar onafhankelijke positie. De vertrouwenspersoon heeft affiniteit met de problematiek van ongewenst gedrag en neemt alle klachten serieus.

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon:

 1. Het in behandeling nemen van klachten van deelnemers, werknemers, vrijwilligers en stagiairs met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan: het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan het bestuur.
 3. De vertrouwenspersoon voert zijn/haar taken uit met inachtneming van de onderstaande gedragscode.

Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen

 1. De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de klager of andere persoon/personen die een beroep op hem/haar doen of tot wie zij zich richten. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan.
 2. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de klager of andere persoon/personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van de geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn, zoals onder C. omschreven.
 3. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:
  1. alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen;
  2. de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding;
  3. er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen; Versie januari 2020 Hoeve Klein Mariëndaal I Zorgboerderij & Theeschenkerij
  4. het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
  5. de vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding de schade aan de betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
 4. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon de redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
 5. De vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.
 6. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon betrokkene onverwijld naar een andere instantie. De vertrouwenspersoon is hulpverlener van en klachtenbegeleider voor degene die bij hem/haar komt. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon niet in eigen persoon bemiddelt tussen degene die bij hem/haar komt en de andere partij en ook geen uitspraak doet over de gegrondheid van de klacht. De vertrouwenspersoon geeft jaarlijks een overzicht van de activiteiten.

Bij ziekte of afwezigheid van de vertrouwenspersoon zal de vertrouwenspersoon zorgen voor vervanging. Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk.

Vertrouwenspersonen van de Stichting Hoeve Klein Mariëndaal zijn:

 • Naam: Hanneke Span, specialist ouderengeneeskunde
 • Naam: Elleke Lems, klinisch psycholoog

Je kunt rechtstreeks met hen in contact komen via het mailadres vertrouwenspersoon@hoevekleinmariendaal.nl of anders via het secretariaat van Stichting Hoeve Klein Mariëndaal.

Openingstijden theeschenkerij

Openingstijden-Theeschenkerij-Hoeve-Klein-Mariendaal

Openingstijden

 • wo t/m vr 10.00 - 16.00  
 • za / zo 11.00 - 17.00*
 • take away is ook mogelijk

Bijzonderheden

 • 23 juni Donderdag
  Dan is onze Theeschenkerij gesloten voor bezoekers ivm onze jaarlijkse sport- en speldag.

 • 24 juni Vrijdag
  Dan is onze Theeschenkerij gesloten voor bezoekers ivm een besloten bijeenkomst.

Excuses voor het ongemak en wij hopen op u op een andere dag weer te verwelkomen.

Voor meer informatie over mogelijkheden van uw feest of bijeenkomst mail ons of bel 026 - 379 66 87.

Quotes

“Ik wil hier blijven tot mijn pensioen,
ik heb het hier zo goed naar mijn zin!”

Steun ons en wordt Vriend

ouderen bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal

We hebben veel plannen en ambities waarvoor vooralsnog de financiën ontbreken. Wilt u onze stichting steunen en zo de ontwikkelingsmogelijkheden van onze deelnemers verder helpen vergroten?

Lees meer