Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten verbonden aan Stichting Hoeve Klein Mariëndaal (hierna Hoeve) zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als Hoeve voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: 1. regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én (vrijwillige) medewerkers en 2. de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door ons wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Deel 1: gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan een deelnemer te bejegenen op een wijze die de waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en/of seksuele relaties tussen begeleider en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. Indien de vrijwilligersgedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de bedrijfsleiding.
 6. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de bedrijfsleider.

Deel 2: omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk dan wel betaald werk met deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan de bedrijfsleider oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting Hoeve Klein Mariëndaal en ondertekend door de vrijwilligers (waaronder ook valt de stagiair).

Openingstijden theeschenkerij

Openingstijden-Theeschenkerij-Hoeve-Klein-Mariendaal

Openingstijden

 • wo t/m vr 10.00 - 16.00  
 • za / zo 11.00 - 17.00*
 • take away is ook mogelijk

Bijzonderheden

 • 23 juni Donderdag
  Dan is onze Theeschenkerij gesloten voor bezoekers ivm onze jaarlijkse sport- en speldag.

 • 24 juni Vrijdag
  Dan is onze Theeschenkerij gesloten voor bezoekers ivm een besloten bijeenkomst.

Excuses voor het ongemak en wij hopen op u op een andere dag weer te verwelkomen.

Voor meer informatie over mogelijkheden van uw feest of bijeenkomst mail ons of bel 026 - 379 66 87.

Quotes

“Je leeft hier met de seizoenen, je ziet het voorjaar, zomer, herfst en winter worden. In de stad merk ik dat minder. Als ik hier kom verandert de omgeving mij meteen.”

Steun ons en wordt Vriend

ouderen bij zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal

We hebben veel plannen en ambities waarvoor vooralsnog de financiën ontbreken. Wilt u onze stichting steunen en zo de ontwikkelingsmogelijkheden van onze deelnemers verder helpen vergroten?

Lees meer